Japan 2008/apollojp.jpg

Previous | Home | Next

Thomas Baird as Apollo
Photo by K. Miura